ἐπίκουρος


ἐπίκουρος
ἐπί|κουρος, ον союзник, помощник pl. оἱ ἐπίκουροι вспомогательные войска

Древнегреческо-русский учебный словарь. - С-П.: "Нотабене". 1997.